Pages - Menu

kenangan nusa dua


yen inget kenangan ngajak beli ne pidan

rase tiang edot nyumunin

manis......manis manis rasayang

saling....saling saling sayangan

rage mecande girang


diastun dua ne tresne nyumu ketemu

ulian tusing nyelapang rage kecunduk

beli ngulgul ngugul keneh tiangnge

ngae...inguh inguh hati ne

state inget ken beli


ne jani beli sube di luar negeri

ninggalin tiang pedidi dini di bali

pantai nusa dua ento pinaka saksi

uli gending bali tiang ngorang ken beli

rindu tiang jani rindu setengah mati

ulian ragan beli tiang bise kekene


memori taman ayun

bahagia kenehe jani
buke keotonin lege liang hatine
pedaduan manying manyingan
ajak adi bungan kenehe

adi negak di pabinan beli
lemuh rambut adi ngosodin palan beli
rase gumi gelah jak dadua
tusing je lakar kepalasang

di tu di sisi telage taman ayune
irage mejanji
sing ngitungang anake di samping
nyake ye iri sing perlu runguang
ane jani lanturang adungang
tresne suci ne bekadung mekilit


bungan tunjung mekenyem
menyaksiang pitresnan irage
ye icapung sing juari nyledetin
rikala irage mecumbu
taman ayu genah ngelangunin
tuara side je tiang lakar ngengsapang
 Kenken kabare


sesukat rage ketemu
ade kletegan bayune
mekite dot tiang ngelahang
sing care anak muani elenan
beli preside ngisini sekancan
keneh tiange
yadiastun tusing mekelo

sebilang inget ingetang
ngetel yeh peningalane
inget teken dewek beline
tatkale tumbuh tresnane di hati
beli sube ngancan ngejoh ngejohang
ulian pade pade ngelah masalah
beli takut yening terus kekene

kenken kabar beline jani
ape ke beli nu care pidan nakal
dini tiang state ngacepang bakti
mangde rahayu
kenken kabar beline jani
apeke beli nu inget teken tiang
ane state nimpalin beli
ane state nyayangin

to pinake cihna tresnan tiang
tekening beli yadiastun sing
mebesikan....

Tatu Ulian Rindu


inget pasubayan beli
antos tiang jagi kecap gelekang
dumadak beli side kukuh ring tresna
tur preside lakar nepatin janji
 


oh...yang,uduh...beli sayang
ne mangkin beli kale sedek ngudiang
napike beli patuh ngerasayang
sekadi niki ane rasayang titiang

beli sayang...titiang rindu
dot ketemu sareng beli ne jani
diastun amenit akliengan dogen
sing kenape anggon ngubadin
tatu ulian rindune


Dot Ketemu

jani tiang pedidian
tuah ngayalang ragan beli ne
tiang tusing lakar nyidayang
ngengsapang mua beli ne ade dihati

inget ke dugas ipidan
beli ngecup pipin tiange
rasa hati mengulayang
serase gumine gelahang
tuah ajak dadua

rasa sayang tiang kapining beli
tulus suci,
rasa rindu ne ade di hati
dot ketemu

uning ke beli
tiang dot ketemu
ngubadin rindu ne ade dihati
mejalan jak dadua care dugas ipidan
megandeng tangan
ngadungang tresne sujati

Pisah Ranjang

yen kekene solah beli
paling luung rage palas mekurenan
kaden tiang tusing emen
yening beli mulih
lewat pintu belakang
baju dekil batis monotan
kanti kuluke ngongkong
kaden tiang anak maling

be sesai tiang ngorahin
de bes peteng peteng
mulih ,uli melali...
pang sing kaden beli
ulah aluh beli
nuduh tiang jumah ngae tidong tidong

ade dogen masalah
ane ngae uyut
kanti megonggang
care meong ajak cicing

uli dije bli...
aduh...beli ul dije mare teke
ngaje ngelodan tiang metakon
kanti tiang paling
uli dije bli....
beli bagus uli dije mare teke
pianake terus ngeling
di jumah menakonang

paling luung rage pisah ranjang
pang sing metungkas
yen mule sing nu padedemen
adu..duh...tiang kenyel
ngae sirep tiang sai lempuyengan
Suksma Nyakitin


keneh kenehang adi
dije pelilh beline
yen amonto ban beli tulus
menyayangin adi
dong dadi hati nyakitin
ngalih pelih beline
sakit sakit..keraseyang beli
kasar kasar munyin adi
janu nyacadin paukudan beli

beli tusing nyeselin
ape kal tampi beli
yadiastun pait pait
sakit kal gelekang beli
beli nu ngelah aji rage
beli ngelah pengrasa
pedih pedih sing nyidang ngubadin
tuah aluh manis ne gelekang
laud beli ne mekutang
buduh buduh kerasayang
naenang sakit pedidi

lan bawakang unduke ene
apang i rage pade pade luung
engsapang ane liwat liwat
apang sing irage pade meseselan

sayang beli...nu keliwat sayang
sayang irage jani mepalasang 2x

matur suksma adi sube nyakitin beli
matur suksma adi mogi luung pejalan adi ne
........